Jak przeprowadzić restrukturyzację firmy, aby ocalić ją przed upadłością?

Restrukturyzacja to proces polegający na wprowadzeniu zmian w zadłużonej firmie, które mają umożliwić jej dalsze funkcjonowanie. Prawo przewiduje kilka rodzajów restrukturyzacji, ale wszystkie opierają się na wypracowaniu odpowiedniego porozumienia z wierzycielami.

Zasady przeprowadzania restrukturyzacji

Działania podejmowane w ramach restrukturyzacji mają uchronić firmę przed koniecznością ogłoszenia upadłości. W przypadku pojawienia się problemów finansowych, należy działać szybko – zdecydowane działania zwiększają szansę na zawarcie układu z wierzycielami. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego automatycznie wstrzymuje ewentualne postępowanie egzekucyjne, co daje przedsiębiorcy czas na przygotowanie planu restrukturyzacji i wprowadzenie pierwszych zmian.

Restrukturyzację mogą przeprowadzić przedsiębiorcy, którzy mają opóźnienie w spłacie zobowiązań finansowych, przekraczające 3 miesiące oraz ci, których zobowiązania finansowe przekraczają wartość ich majątku (w okresie ponad 24 miesięcy).

Restrukturyzacja krok po kroku

Każda firma może przeprowadzić tzw. restrukturyzację miękką, czyli podjąć działania zmierzające do utrzymania płynności finansowej. W jej ramach, przedsiębiorca we własnym zakresie, czyli bez udziału sądu, stara się np. zmniejszyć comiesięczne wydatki poprzez renegocjację umowy najmu lub dzierżawy.

Z kolei tzw. restrukturyzacja twarda jest określona przepisami prawa, które przewidują jej cztery rodzaje:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – można je zastosować, kiedy firma jest zagrożona niewypłacalnością. Przedsiębiorca sam zbiera głosy wierzycieli,
  • przyspieszone postępowanie układowe – odbywa się z udziałem sądu, w sytuacji, w której porozumienie z wierzycielami jest utrudnione, czyli istnieją sporne wierzytelności,
  • postępowanie układowe – również prowadzone przed sądem. Dotyczy przedsiębiorstw, które mają dużo spornych wierzytelności,
  • postępowanie sanacyjne – przedsiębiorstwo zostaje poddane głębokiej restrukturyzacji, co oznacza np. zmiany w strukturze zatrudnienia. Właściciel ma mocno ograniczoną władzę nad przeprowadzeniem restrukturyzacji. Odbywa się ona pod kontrolą sądu oraz wierzycieli.

W procesie restrukturyzacji firmy kluczowe jest zawarcie układu z wierzycielami. Może on polegać na wypracowaniu porozumienia, co do spłaty zaległości. Przedsiębiorca powinien opracować plan restrukturyzacji, w którym będą określone konkretne etapy wyprowadzania firmy z długów. Realizacji planu pilnują wierzyciele oraz sąd.