Rozwody – radca prawny

Z żądaniem orzeczenia rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Rozwiązanie małżeństwa w drodze powództwa rozwodowego jest dopuszczalne przy zaistnieniu pozytywnej przesłanki rozwodowej, tj. stanu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz braku przesłanek negatywnych, do których zaliczamy następujące okoliczności:

  • gdy na skutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • jeśli z innych powodów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • gdy rozwodu zażądał małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chybachyba że drugi małżonek zgadza się na rozwód lub brak zgody współmałżonka na rozwód jest, w danych okolicznościach, sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Zaistnienie którejkolwiek z wymienionych przesłanek negatywnych skutkuje odmową orzeczenia rozwodu przez sąd. Polskie prawo reguluje dwa sposoby rozwiązania małżeństwa przez rozwód:

  • rozwód z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków,
  • rozwód bez orzekania o winie, tj. na zgodny wniosek obojga małżonków.

Nasza Kancelaria we Wrocławiu oferuje konsultacje prawne w sprawach rozwodowych. Prowadzimy również sprawy o rozwód w pełnym zakresie: sporządzamy pisma procesowe, pomagamy w sporządzaniu precyzyjnych porozumień między małżonkami w trakcie rozwodu (m.in. porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktach rodzica z małoletnim dzieckiem, wysokości alimentów), przygotowujemy strategię związaną z postępowaniem dowodowym w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie,  reprezentujemy klientów na rozprawach.

 

Pomoc radcy prawnego przy złożeniu pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy należy złożyć wysyłając go listem poleconym na adres odpowiedniego dla stron Sądu Okręgowego lub składając go osobiście w biurze podawczym. Dokument powinien być przygotowany w trzech egzemplarzach wraz z kompletem załączników. Dwa z nich należy dostarczyć do sądu, a jeden zostawić sobie. Jest to ważne z kilku powodów.

Przede wszystkim warto mieć go przed oczami na sali rozpraw. Jeżeli sędzia poprosi o wyjaśnienie któregoś z punktów pozwu bądź o odniesienie się do zawartości jednego z załączników, powód będzie mógł zrobić to bez zbędnej zwłoki. Własny egzemplarz pozwu rozwodowego jest również niezbędny przy złożeniu dokumentów w biurze podawczym. Na jego pierwszej stronie postawiona zostanie pieczęć potwierdzająca fakt dostarczenia pisma, tzw. prezentata.

Może również zdarzyć się sytuacja, w której sąd wezwie powoda do ponownego przesłania kopii jednego z załączników. Jeżeli nie zostanie on dostarczony w terminie z powodu braku własnego egzemplarza dokumentów, może to prowadzić nawet do zwrotu pozwu rozwodowego, a co za tym idzie, odwołania postępowania dotyczącego rozwodu. Radca prawny pomoże dopilnować wszelkich procedur związanych ze składaniem dokumentów – dzięki temu pozew zostanie złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a powód uniknie konieczności przechodzenia przez ten proces ponownie na skutek niedopatrzenia.